Deze site maakt gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring.

Financiële verantwoording

 

Jaarlijks stelt De Woonschakel een meerjarenbegroting op. Hierbij wordt onder andere aangegeven welke activiteiten de corporatie gaat uitvoeren, wat de bedrijfskosten zijn en op welke wijze de bedrijfsvoering zal worden gefinancierd. Belangrijk daarbij is dat de financiële continuïteit wordt gewaarborgd en geen onverantwoorde risico’s worden genomen. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden en financiën. Naast een uitgebreide formele jaarrekening die aan alle wettelijke voorschriften voldoet, wordt ook een meer leesbaar verkort maatschappelijk jaarverslag uitgebracht.

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2017

Begroting 2016

Jaarverslag 2017 (kort)

Jaarverslag 2016 (kort)

 

 

 

 

Toezicht

 

Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt binnen De Woonschakel toezicht op het bestuur. Naast de werkgeversrol toetst en adviseert de RvC het bestuur over de strategie van de corporatie en bewaakt de financiële continuïteit en risico’s. Op grond van de statuten moet een aantal ingrijpende besluiten van het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Hieronder vallen bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag. Als toezichthoudend orgaan bewaakt en evalueert hij de realisatie van doelstellingen van De Woonschakel. Jaarlijks brengt hij extern hierover verslag uit.

Reglement RvC Toezichtkader en visie RvC 2018-2020 Profielschets RvC Rooster van aftreden RvC Reglement Auditcommissie 2015

 

Reglement Remuneratiecommissie 2015 Verslag RvC over 2017

Verslag RvC over 2016

Governance Inspectie 2017

 

 

 

Organisatie

 

De Woonschakel is gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam en heeft circa 6.000 huurwoningen in eigendom. Het overgrote deel van het bezit bestaat uit woningen met een aantrekkelijke huurprijs. De ruim 70 medewerkers houden zich bezig met kerntaken waar woningcorporaties voor bedoeld zijn: de verhuur, bouw en onderhoud van betaalbare huurwoningen. De Woonschakel beschikt over een grote uitvoerende onderhoudsdienst. Ons werkgebied betreft uitsluitend de regio West-Friesland. De corporatie wordt geleid door een directeur bestuurder die onder toezicht staat van een Raad van Commissarissen (RvC).

Organogram

Statuten

Integriteitcode

Huis voor Klokkenluiders

Beleid valsheid in geschrifte

 

 

 

 

Transparant besturen

 

De Woonschakel streeft zoveel mogelijk openheid en transparantie na bij de uitvoering van haar activiteiten en beleidsvoornemens. De corporatie hecht grote waarde aan de inbreng van belanghouders bij haar werkzaamheden. Verwacht mag worden dat De Woonschakel en medewerkers integer handelen. Onder meer in het jaarverslag wordt hierover verantwoording afgelegd. Iedere vier jaar wordt een extern visitatieonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en functioneren van de corporatie.

Transparant besturen Governancecode Overzicht belanghouders ANBI status Verantwoording WNT Beleidsplan 2018-2020 Visitatierapport 2017 Visitatierapport 2017 bestuurlijke reactie Visitatierapport 2013

 

 

 

 

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54

info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

thuis in westfriesland

De Woonschakel