Toegankelijkheid

Huurbeleid per 1 juli 2024

Bestaanszekerheid en het verminderen van armoede staan hoog op de politieke agenda. De rijksoverheid heeft hier de afgelopen jaren al op ingezet door huurbevriezing en huurverlaging in te voeren (de huurverlaging in 2023 bij 1.730 huurders betekende € 1,1 mln. minder inkomsten voor De Woonschakel). Corporaties dragen o.a. aan het rijksbeleid bij door betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een lager inkomen zodat de woonlasten worden beperkt.

Tegelijkertijd staan de corporaties ook voor een steeds grotere uitdaging: de komende jaren moet er fors verliesgevend geïnvesteerd worden in nieuwbouw, verdere verduurzaming van het bestaande woningbezit en leefbaarheid. Dat brengt stijgende uitgaven met zich mee, terwijl de kosten van lonen, materialen en rente al flink gestegen zijn. Wij zijn er trots op dat tot op heden duurzaamheidsinvesteringen in het woningbezit zonder directe huurverhoging voor huurders is uitgevoerd. Dit vertaalt zich veelal direct in lagere energielasten voor onze huurders. Dat vergt echter wel een flinke financiële inspanning van onze corporatie. Inzet is om dit beleid te continueren in de totale duurzaamheidsaanpak van het woningbezit. Echter 100% zekerheid over de haalbaarheid hiervan valt op dit moment niet volledig te geven.

Huurverhoging

Gezien de forse huurverlaging van vorig jaar en de uitgaven waar De Woonschakel voor staat, is de keuze gemaakt om dit jaar de huren te verhogen met gemiddeld 5%. Dit percentage ligt iets onder het toegestane maximum van 5,3% (= gemiddelde stijging lonen min 0,5%) zoals vastgesteld door de rijksoverheid. Per saldo ligt het gemiddelde percentage echter hoger dan in de afgelopen tien jaar het geval was. Dit is indirect het gevolg van de opgelopen inflatie en hogere lonen in het afgelopen jaar.

Bij de bespreking van het huurbeleid per 1 juli a.s. heeft de Huurdersraad aangegeven zich zorgen te maken over de gevolgen van de forse stijging voor huishoudens die net boven het minimum niveau zitten en geen huurtoeslag ontvangen. Ook is stilgestaan bij de huuraanpassing voor woningen met een minder goed energielabel. Gezamenlijk is daarbij wel geconstateerd dat de verschillen in energielabels steeds meer wegvallen. De mogelijkheid tot verschillen bij de huuraanpassing is beperkt dit jaar. Gekeken wordt nog of een plafond haalbaar en wenselijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een maximum huuraanpassing in euro’s voor een individuele woning.

Verschillende invalshoeken

Bij de uitvoering van het huurbeleid wordt geen rekening gehouden met de inkomenssituatie van een huishouden. Deze gegevens zijn bij ons niet bekend. In de notitie huurbeleid 1 juli 2024 is wel opgenomen om in breder verband de mogelijke wenselijkheid hiervan te bespreken (inkomensafhankelijke huuraanpassing, vermogenstoets bij verkrijgen sociale huurwoning etc.). Het huidige beleid van De Woonschakel is echter dat inkomenspolitiek is voorbehouden aan de rijksoverheid en geen actieve taak voor onze corporatie is. Juist omdat er veel verschillende invalshoeken zijn met betrekking tot dit onderwerp, is het goed om hierover weer eens met elkaar in gesprek te gaan.
De Huurdersraad kan zich vinden in de voorgenomen uitvoering van het huurbeleid. Over de uiteindelijke uitvoering van de huuraanpassing legt De Woonschakel jaarlijks achteraf verantwoording af aan de Huurdersraad.

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media