Toegankelijkheid

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Begroting 2024

Klik op de knop hieronder voor de begroting 2024 van De Woonschakel met als ondertitel 'transformatie van museum naar sociale huurwoningen'.

Begroting 2024

In het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2025 wordt de beschikbaarheid van huurwoningen als eerste prioriteit voor De Woonschakel benoemd. Wij zoeken naar mogelijkheden om meer (flexibele) woningen tegen verantwoorde stichtingskosten te kunnen bouwen.

De effecten van het passend toewijzen in de afgelopen jaren door wetgeving van de rijksoverheid leiden meer en meer tot problemen in wijken en buurten. Het evenwicht in de sociale samenhang tussen bewoners is verdwenen op een aantal plaatsen. Vanuit de werkorganisatie wordt meer aandacht geschonken aan kwetsbare complexen waar de instroom van nieuwe huurders de leefbaarheid aantast. Dat kan de corporatie alleen maar effectief doen in samenwerking met partners zoals gemeenten, partijen op het gebied van begeleid wonen en de politie. Bij zware overlastzaken is het zaak dat bestuurders goed met elkaar in verbinding staan om tijdig (forse) maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid en het woongenot voor bewoners te borgen.

Op het terrein van duurzaamheid passen we onze investeringen aan. We gaan jaarlijks meer geld uitgeven om onze ambities voor 2025 te halen (gemiddeld A label voor het woningbezit, geen E-F-G labels meer in verhuur). In 2022 zal het eerste bestaande woningcomplex worden ontkoppeld van het aardgasnetwerk.

In juli van dit jaar ontvingen wij het visitatierapport over de geleverde (maatschappelijke) prestaties in de periode 2017-2020 door De Woonschakel. Een mooi rapport met goede waarderingen, maar ook met signaleringen voor de toekomst. Deze zijn verwerkt in het nieuwe beleidsplan 2022-2025. Nieuw elan, een koers met andere accenten in een periode waarin corporaties in Nederland haar bestaansrecht verder zichtbaar kunnen maken. Het blijven bouwen van sociale huurwoningen, het in stand houden van een kwalitatief goed en duurzaam bezit in wijken waar het prettig wonen is voor alle huurders. Dat is de bijdrage aan een inclusieve samenleving waar ook De Woonschakel voor gaat. Onder welke financiële condities en omstandigheden is niet waterdicht aan te geven. Overheden hebben hierop een grote invloed, van corporaties mag professioneel risicomanagement worden verwacht zodat de financiële continuïteit in de toekomst niet ter discussie staat. Alleen dan kunnen ook wij onze meerwaarde blijvend bewijzen in de regio West-Friesland!

Begrotingen

Hieronder treft u de begrotingen van de afgelopen drie jaar aan.

Begroting 2022
 
Begroting 2023
 
Begroting 2024

Governance

De Woonschakel heeft als rechtsvorm de stichting, zoals beschreven in onze statuten.

Statuten

Governancecode

De Governancecode Woningcorporaties 2020 is ingedeeld in vijf principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties.
De Woonschakel voldoet geheel aan deze code.

Governancecode

Integriteitscode

Het is voor ons van groot belang dat onze huurders en stakeholders vertrouwen hebben in De Woonschakel als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van De Woonschakel bepalen. Dat is voor ons reden om een integriteitscode op te stellen. Deze integriteitscode geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leden van de directie en de raad van commissarissen. En voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van De Woonschakel.

Integriteitcode

Meldingsregeling vermoeden misstanden

De Woonschakel heeft een Meldingsregeling vermoeden misstanden. Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht.

Klokkenluiders regeling melden vermoeden misstand

Beleid valsheid in geschrifte

In diverse procedures binnen De Woonschakel zijn wij afhankelijk van informatie die gegeven wordt
door huurders, woningzoekenden en derden. Voor het nemen van correcte beslissingen moeten wij er op vertrouwen dat de gegeven informatie juist is. Helaas is dit niet altijd het geval.

Beleid valsheid in geschrifte

Visitatie

Ten minste eens in de vier jaar laat De Woonschakel zich visiteren. Een externe, onafhankelijke organisatie beoordeelt hoe wij invulling geven aan onze maatschappelijke opgave en ambities. In de periode 2017-2020 hebben wij op alle onderdelen van de visitatie goed gescoord. Het rapport is openbaar en ook te vinden op www.visitaties.nl. De directie en raad van commissarissen hebben een reactie gegeven op het visitatierapport.

Visitatierapport

Visitatierapport 2017-2020
 
Visitatierapport 2017-2020 infographic

Bestuurlijke reactie

Visitatierapport 2017-2020 bestuurlijke reactie

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media